Policy

Vår verksamhetsidé

Läs om Active Divers verksamhet runt fridykning och aktiviteter.

Active Divers är en ideell fridykarklubb, där idrott definieras som fysisk aktivitet för att utveckla vattenvana, ha roligt, må bra och kunna prestera mera. Active Divers är en bred idrottsförening där alla kan vara med utifrån sina förutsättningar. Ingen ska slås ut. Den som idrottar för att ha kul ska få göra det. Den som vill göra en satsning på avancerad fridykning ska också ha den möjligheten.

Verksamheten ska även bedrivas i demokratiska former och föreningen ska i så stor utsträckning som möjligt verka för att alla oavsett funktionalitet, ålder, kön, könsidentitet, etnicitet, religion och sexuell läggning ska få möjlighet att delta i verksamheten. Vidare strävar Active Divers efter att ta ut så låga medlemsavgifter som möjligt, för att ge alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, möjlighet att delta i verksamheten. Det viktigaste grundkravet för att kunna delta i verksamheten är simkunnighet, 200 meter på djupt vatten.

Vi delar in vår idrott efter fysisk prestationsförmåga och individuell utveckling, i enlighet med Svenska sportdykarförbundets (SSDF) fastställda krav för fridykarcertifikat. Träningen är nivå-indelad baserat på de olika fridykarcertifikat som kan uppfyllas. Träningen är därför normalt sett åldersintegrerad. Vår träning delas in i grupp 1, grupp 2 och avancerad fridykning. I grupp 1 tränar de som innehar grundläggande fridykarcertifikat, i grupp 2 tränar de som innehar fridykarcertifikat steg 3 och Viking eller motsvarande erfarenhet, certifikat från andra system som har motsvarande krav. Till den avancerade fridykningen innefattas de som innehar de tidigare nämnda fridykarcertifikaten och vill utvecklas vidare med sin fridykning till en högre nivå.

Active Divers tar helt avstånd från doping i alla dess former. I föreningen har vi även nolltolerans mot tobak, alkohol och droger i samband med verksamhetsutövande då detta inte är förenligt med säkerhetskrav vid fridykning. Alla verksamma, barn, ungdomar och vuxna, lär sig detta genom de teori- och säkerhetskrav som måste uppfyllas för att få fridykarcertifikat på olika nivåer. Active Divers vill dessutom verka för en generellt drog- och alkoholfri idrottsmiljö för såväl barn som vuxna.

Verksamheten i Active Divers skall bedrivas så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Mottot “Idrotta med glädje” skall genomsyra hela föreningens arbete. Föreningen arbetar därför också aktivt för att ge ungdomar möjlighet att utbildas till instruktörer, och därigenom utveckla sitt ledarskap.

All verksamhet bedrivs utifrån Svenska Sportdykarförbundets riktlinjer angående säkerhet inom sporten.

Lär dig fridykning med Active Divers

Active Divers är en klubb för alla åldrar med intresse för fridykning. Hela familjen kan vara med och det enda grundkravet är att man måste kunna simma minst 200 meter.

Social media

© 1997-2024 Active Divers Club. All rights reserved.

Skapad av Alex Hedström